Dentro l'Italiano 4.0
 

Italian oppiminen on yhä helpompaa
Italian kielen kurssi ulkomaalaisille
Online, LMS, Cd-Rom, LAN

©DIDAEL

 

"Dentro l'Italiano" on saanut arvokkaana tunnustuksena vuoden 2002 eurooppalaisen LABEL-palkinnon

Versione inglese Versione francese Versione tedesca Versione spagnola Versione portoghese Versione svedese Versione russa
Versione bulgara Versione rumena Versione serba Versione araba Versione cinese Versione giapponese
 
 Italiano L2  KOHDERYHMÄ
Dentro l'Italiano 4.0 on tarkoitettu kaikille, jotka aikovat oppia italiaa vieraana kielenä. Se on lisäksi monipuolinen ja joustava apuväline opetuksen ammattilaisille, jotka haluavat ottaa digitekniikan käyttöön oppitunneillaan (esim. kursseilla, joiden tavoitteena on CELI-, PLIDA-, CILS- tai Ele.IT-kielitutkintojen suorittaminen).

TAVOITTEET
Dentro l'Italiano 4.0:n tavoitteena on itsenäisen suullisen ja kirjallisen kielitaidon saavuttaminen sekä italian perus- ja syventävien rakenteiden käytön varma hallinta. Tämän lisäksi kurssin vuorovaikutteisen lähestymistavan, tilannedialogien, lukutekstien, videotallenteiden ja kulttuuria käsittelevän aineiston ansiosta opiskelijan on mahdollista päästä elävällä, multimediallisella tavalla lähemmäs italialaista kulttuuria (keittiötä, taidetta, musiikkia ja muotia). Saavutettavan kielellisen osaamisen taso noudattaa Euroopan neuvoston Common European Framework -standardeja.

SISÄLTÖ JA RAKENNE

VUODEN 2005 UUTUUKSIA
Dentro l'Italiano 4.0
:

•  on SCORM -yhteensopiva, joten sitä on mahdollista käyttää A.M.I.C.A.:ssa ja muissa verkko-oppimisympäristöissä, jotka noudattavat kyseistä standardia
•  on toteutettu teollisella lähestymistavalla templates-pohjatiedostoista lähtien. Tämä mahdollistaa uusien just in time -sisältöjen nopean toteuttamisen erityistarpeita varten
•  käyttöliittymä on kokonaan päivitetty käytettävyyden parantamiseksi
•  on täydennetty uusilla harjoitustehtävätyypeillä ja myös sanelujen suorittaminen on mahdollista
•  audiotoimintoja on parannettu ja lisätty vuoropuhelujen kuuntelemista sekä oman ääntämisen nauhoittamista varten
•  sisältää tasokokeen , jota voi käyttää sekä lähtötason määrittelyyn että loppukokeena. Tasokoe on toteutettu PLIDA-kielitutkintovaatimusten mukaisesti
•  kurssi on nyt saatavana kolmellatoista kielellä , mukaan luettuina kiina, suomi ja romania;
•  sama sisältö on käytettävissä Online , ja Intranet -versioina.

Kurssin tarjoama opintokokonaisuus on jaettu neljään eri tasoon ( Alkeiskurssi, Syventävä alkeiskurssi, Jatkokurssi ja Syventävä jatkokurssi ) ja yhteensä 108 kappaleeseen (kokonaisuudessaan noin 370 työtuntia). Lisäksi jokaisella tasolla on uusi tiedonkeruutapojen tyypittely: Tilanteittainen opinpolku, Kertova opinpolku ja Kielellisten funktioiden opinpolku .

Opinpoluilla on myös ajanvieteosio erilaisine opetuspeleineen . Jokainen opinpolku käy läpi saman oppituntikorpuksen järjestäen oppitunnit kolmella eri tavalla. Tilanteittaisen opinpolun valitseminen painottaa tavallisimpien sosiaalisten tilanteiden näkökulmasta tapahtuvaa opiskelua; kertovalla opinpolulla keskitytään tarinan kerrontaan ja tapahtumien etenemiseen; kielellisten funktioiden opinpolun valinta suosii puolestaan tärkeimmät viestinnälliset tarpeet huomioivaa tiedonkeruutapaa. Jokainen kappale sisältää lukutekstejä ja vuoropuheluita sekä piirroksia tai valokuvaesityksiä , joihin liittyy n. 2550 kuullunymmärtämisen ja kirjallisen tuottamisen tehtävää . Tehtävät auttavat vahvistamaan opittujen rakenteiden hallintaa sekä omaksumaan 6500 kurssilla käytettyä sanaa. Mukana on myös 31 videotallennetta.

Jokaisen kappaleen johdantona soi musiikki, joka on valittu erittäin laajan italialaisen musiikkitradition joukosta, ja jokaisen kappaleen alussa on lukuteksti tai vuoropuhelu, jonka voi joko lukea tai piilottaa ja sitten kuunnella. Sanojen opiskelua varten on saatavana sekä sanasto että automaattinen sanakirja , jossa on esitelty sanojen taivutusmuodot ja kieliopillinen luokittelu (toteutettu yhteistyössä Pisan CNR:n Kieliteknologian instituutin kanssa). Kurssilla on apuna myös hyödyllinen fraasisanakirja , josta löytyvät yleisimmät jokapäiväisissä tilanteissa tarvittavat ilmaukset. Kielellisten rakenteiden vahvistamisen tukena ovat interaktiiviset multimediatehtävät , joita monipuolistavat videotallenteet. Ne innoittavat keskusteluun, tarjoavat lisää kielellisen ja kulttuurisen perehtymisen aiheita sekä tuovat tehokasta vaihtelua opiskelutekniikoihin.

Kielioppia voi käyttää itsenäisenä oppimateriaalina yleisen tai toiminnallisen sisällysluettelon mukaan; fonetiikkaa rikastuttavat kuvat, jotka havainnollistavat, kuinka vokaaleja ja konsonantteja äännetään; kuvallisen sanaston avulla on mahdollista oppia uusia termejä liittämällä ne suoraan vastaavaan kuvaan.

Syventävät osiot jokaisella oppitunnilla mahdollistavat italialaiseen kulttuuriin ja sen eri osa-alueisiin (keittiöön, taiteeseen, musiikkiin ja muotiin) tutustumisen. Musiikkiosiot esittelevät jokaisen esitetyn sävellysotteen tekijän ja merkityksen.

Dentro l'Italiano 4.0:n erityispiirteenä on uusien asioiden opiskeluun, mieleen painamiseen ja omaksumiseen luonnostaan käytettävän ajan huomioiminen. Tarkemmin ottaen alkeiskurssi tutustuttaa täydellisen aloittelijan vähitellen ja kädestä pitäen italian kielen perusrakenteisiin, joita tarvitaan kaikkein yksinkertaisimmissa vuorovaikutustilanteissa. Syventävällä alkeiskurssilla kielen perusasioista edetään itsenäiseen vuorovaikutukseen tavallisimmissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Jatkokurssi etenee italialaisen elämäntavan ja kulttuurin esittelyssä sekä aloittaa monimutkaisempien kielellisten rakenteiden opiskelun ja vahvistaa italian kielen hallintaa. Syventävä jatkokurssi on puolestaan tarkoitettu opiskelijoille, jotka aikovat kehittää jo melko hyvää italian kielen tuntemustaan, tutustua syvemmin italialaiseen kulttuuriin sekä selviytyä varmuudella yleisimmissä työelämän ja sosiaalisen kanssakäymisen tilanteissa. Kurssi sisältää tasokokeen, jonka avulla voi määrittää käyttäjän lähtötason sekä kontrolloida tämän edistymistä opiskelun aikana ja sen päätteeksi.

Kurssista on saatavana eri kieliversioita: englanti, ranska, saksa, espanja, portugali, venäjä, bulgaria, romania, serbia, ruotsi, arabia, japani , kiina ja suomi.
Avoin rakenne mahdollistaa kurssin nopean ulottamisen uusille kielille jo saatavilla olevien lisäksi.

Graafinen esitystyyli voidaan valita oman mieltymyksen mukaisesti.

Osoituksena Didael-tuotteille luonteenomaisesta jakelutapojen joustavuudesta Dentro l'Italiano 4.0 on saatavana myös Dentro l'Italiano w.l.e. -verkko-oppimisympäristössä. Sen puitteissa on mahdollista hyödyntää viestintäpalveluita ja vuorovaikutteista opiskelua sekä saada apua ja tukea verkko-opetuksen ammattilaisilta: mikrotukihenkilöiltä, tutoreilta, opettajilta ja muilta alan asiantuntijoilta.

Dentro l'Italiano 4.0:ssa käyttäjä voi hyödyntää samaa sisältöä kolmella valinnaisella tavalla:

•  Online : Didaelin palvelimen toimittama ja salasanan vaativa kielikurssi (myös verkko-oppimisympäristössä lisäpalveluineen)•
•  LAN/Intranet : kurssin perussisältö ilman opetuspalveluita saatavana yhdellä tai useammalla kahdentoista joukosta valittavalla kielellä ja asennettavissa asiakkaan omalle palvelimelle.

Online-versiossa äänen ja kuvan laatutason voi valita käyttäjän Internet-yhteyden nopeuden mukaan.

Tuote on SCORM-yhteensopiva. Näin on mahdollista sekä läpikäydyn sisällön että kurssilla suoritettujen kontrollien tulosten seuranta.

LAN/Intranet-versiossa seurantajärjestelmän saatavuus riippuu asiakkaan palvelimen tietokannasta.

TEKNISET OMINAISUUDET
Dentro l'Italiano 4.0:n toteutuksessa on käytetty Macromedia Flashia yhdistettynä XML/XSL:ään ja Javaan.

TEKNISET VAATIMUKSET
--Internet-yhteys (56 600 bps tai nopeampi).
--Web Browser.
--Käyttöön vaaditaan plug-in Adobe Acrobat Readerja Macromedia Flash Player (linkit ohjelmien lataamiseen löytyvät kurssin sivuilta). 
 

pdf tulostukseen

  Lue lisää
  Demo
  Tutustu ensin
  To buy
 

Esitys "Human Touch"-tyylillä

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esitys "sarjakuvatyylillä"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esimerkki harjoitustehtävistä

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esimerkki fonetiikasta

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esimerkki syventävistä osioista

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro l'Italiano verkko-oppimisympäristö